Lynn Syzmoniak, Foreclosure Hero Vows To Keep Fighting!